Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne is de discipline van het anticiperen, herkennen, evalueren en beheersen van gevaren voor de gezondheid in de werkomgeving met als doel de bescherming van de gezondheid en het welzijn van de werknemers en de gemeenschap in het algemeen.

Het kan zijn dat uit uw algemene risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) naar voren komt dat er specifieke aanvullende inventarisaties noodzakelijk zijn. Werkt u bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen of kunnen medewerkers blootgesteld worden aan biologische agentia of schadelijk geluid? Dan moet dit nader onderzocht worden.

De Arbeidshygiënisten van ReSQ kunnen blootstellingsonderzoeken uitvoeren op het gebied van o.a. gevaarlijke stoffen, biologische agentia, schadelijk geluid, trillingen, ergonomie, fysieke belasting en straling. Ook kunnen zij voor u een onderzoek uitvoeren naar (binnen)klimaat en binnenluchtkwaliteit. Op basis van het onderzoek worden heldere en praktische verbeteringen met u uitgewerkt. ReSQ kan u tevens ondersteunen bij de implementatie hiervan en het borgen van het preventiebeleid binnen uw organisatie.

Expertise

ReSQ heeft ervaren Arbeidshygiënisten in dienst. Zij hebben ruime kennis en ervaring met het uitvoeren van blootstellingsonderzoeken op genoemde gebieden in diverse branches. ReSQ heeft hiervoor eigen methodieken ontwikkeld die gebaseerd zijn op geldende wet- en regelgeving en best practices. ReSQ heeft de beschikking over eigen meetapparatuur.

De betrokken Arbeidshygiënisten, of dit nu gaat om middelbaar-, hoger niveau of gecertificeerd Arbeidshygiënisten, zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne NVvA (www.arbeidshygiene.nl).

Product en werkwijze

Voor het uitvoeren van een blootstellingsonderzoek worden de volgende stappen gevolgd:

  • Er vindt een initiële beoordeling plaats van de blootstellingsrisico’s: tijdens interviews en rondgangen op uw locatie worden de taken en werkplekken waarbij blootstelling kan plaatsvinden in kaart gebracht. In het geval van een onderzoek naar blootstelling aan gevaarlijke stoffen wordt een stoffeninventarisatie uitgevoerd. Hieruit volgt een selectie van voor de gezondheid schadelijke stoffen.
  • Op basis van de initiële beoordeling worden aandachtsgebieden vastgesteld en adviezen gegeven voor verbetermaatregelen. Indien nodig wordt nader onderzoek geadviseerd in de vorm van een meetplan/meetstrategie.
  • De adviseur voert in overleg met u en uw medewerkers de metingen uit. Zij instrueert uw medewerkers en observeert gedurende de meetdagen de diverse werkzaamheden.
  • Onze adviseur verwerkt de meetgegevens in een rapportage, met conclusies en adviezen voor verbetering.
  • Onze adviseur licht de rapportage van het blootstellingsonderzoek indien gewenst persoonlijk toe aan de betrokkenen.
  • ReSQ kan u tevens begeleiden bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak voortkomend uit het blootstellingsonderzoek.
  • Wij werken nauw samen met uw preventieadviseur en/of bedrijfsarts conform uw verzoek.

Uiteraard presenteren wij op uw verzoek de bevindingen aan uw ondernemingsraad.

 

Arbeidshygiëne

Neem contact op

​​​​​​