Belangrijke veranderingen in de Arbowet

 

De Arbowet is per juli 2017 veranderd. De vernieuwde Arbowet beschrijft de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening. Preventie staat nog meer centraal. De positie van de preventiemedewerker wordt versterkt en krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid. Ook worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt.

Arbeidsomstandighedenwet

Het is van groot belang dat werknemers gezond en veilig moeten kunnen werken. De Arbeidsomstandighedenwet zorgt daar voor, beter bekend als de Arbowet. De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, ook bijvoorbeeld voor deeltijd-, flexwerkers, uitzendkrachten, personen met een nulurencontract en stagiaires.

Wat veranderd er in de Arbowet?

Eén van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontact. Een basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. Ook staan in het basiscontact rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en arbodienstverleners.

Open spreekuur
Alle werknemers kunnen de bedrijfsarts bezoeken als zij vragen hebben over de gezondheid met betrekking tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimd of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur.

Vrije toegang werkvloer
De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen.

Second opinion
Indien een werknemer twijfelt aan de juistheid van de bedrijfsarts, kan er een second opinion aangevraagd worden. Dit geeft de werknemer de mogelijkheid om het oordeel te laten wegen door een andere bedrijfsarts.

Adviesrol bedrijfsarts
De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers.

Melden beroepsziekte
Het signaleren en melden van beroepsziekten was al een taak van de bedrijfsarts. Het basiscontract stelt dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Klachtenprocedure
Iedere arts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen.

Duidelijke rol preventiemedewerker
Naast de bedrijfsarts krijgt ook een preventiemedewerker een stevige rol in de nieuwe Arbowet. Er wordt per bedrijf minstens één werknemer aangewezen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker werkt samen met de bedrijfsarts  en andere arbodienstverleners.

Grote medewerkersbetrokkenheid
Met instemming van de gene die de rol van preventiemedewerker aanneemt, krijgt de OR meer betrokkenheid bij het arbobeleid. Ook hebben de bedrijfsartsen en andere Arbo deskundigen de mogelijkheid om overleg te voeren met de OR, PVT of andere betrokken medewerkers.


De nieuwe Arbowet is in gegaan per 1 juli 2017.

Neem contact op

​​​​​​